Sunday, January 24, 2010

ျမန္မာ႔စပါး


စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံသည္႔ ကြ်န္မတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တခ်ိန္က အာရွစပါးက်ီီျဖစ္ခဲ့ၿပီး အာရွတြင္ အခ်မ္းသာဆံုးနိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံ ၏အဓိက ထြက္ကုန္မွာ စပါး ျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္`၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးဧရိယာ၏၆၀% ကို စပါးစိုက္ပ်ိဳးပါသည္။ ယခုအခါျမန္မာ႔ဆန္စပါးသည္ ကမာၻေစ်းကြက္တြင္ ျပန္လည္ဦးေမာ႔လာျပန္သည္။ ဤကဲ႔သို႔ ျမန္မာ႔ဆန္စပါးဝယ္လိုအား တိုးတက္လာရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ဝယ္လိုအားတိုးတတ္လာေသာ ျမန္မာ့ဆန္စပါးကို ကမာၻ`့ေစ်းကြက္သို႔ဝင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းသင္႔သည္။


ကမာၻ့လူဦးေရတိုးတတ္လာမွဳ
တိုးပြားလာေသာကမာၻ`့လူဦးေရ`နွင္႔အညီ စပါးဝယ္လိုအားသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း တန္၅သန္း တိုးပြားေနပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၁၀ ႏွစ္ကာလအတြင္းတြင္ ကမာၻ`့ဆန္စပါးလိုအပ္မွဳသည္ ယခုလက္ရွိထက္ တန္သန္း၅၀ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား
မိုးေခါင္ေရရွားမွဳသည္ စပါးထြက္ကုန္ကိုက်ဆင္းေစသည္။ ဩစေၾတးလ်ကဲ႔သို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မိုးေခါင္ေသာေၾကာင္႔ ရွားပါးလာေသာေရကိုခြဲေဝသံုးစြဲရရာ ေရၾကိဳက္ေသာစပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို စြန့္လႊႊြႊတ္၍ ေရၾကိဳက္နည္း ၍ အျမတ္မ်ားမ်ားထြက္ေသာ စပ်စ္။ ဂ်ဳံ ကဲ႔သို႔ေသာ ေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးလာျခင္းသည္ ကမာၻ`့လူဦးေရ`၏သန္း၂၀စာေလာက္ ဆန္စပါးလိုအပ္မွဳကို မျဖည္႔ဆည္းေပးႏိုင္ေတာ႔ေပ။`

ေရၾကီးမွဳ ႏွင္္႔ မုန္တိုင္းစေသာ ဘာဝေဘးအႏၱရယ္သည္လည္း စပါးထြက္ႏွဳန္းကိုက်ဆင္းေစေသာ အခ်က္တခ်က္ျဖစ္သည္။ မၾကာေေသးမီက ဖိလစ္ပိုင္တြင္ေရၾကီးသြားမွဳသည္ စပါးတင္ပို႔မွဳက္ိုမ်ားစြာ ေလ်ာ႔က်သြားေစသည္။

ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမွဳ

ဝယ္လိုအားႏွင္႔ ေရာင္းလိုအား မမွ်တေသာေၾကာင္႔ ေစ်းတက္လာေသာဆန္ေစ်းေၾကာင္႔ အာဖရိက ကဲ႔သို႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဆန္စပါးကိုမတတ္ႏိုင္ၾကေတာ႔ေခ်။ ကမာၻ`့အရည္အေသြးအဆင္႔မွီရန္လိုအပ္ေသး ေသာျမန္မာ႔ဆန္စပါးကိုအာဖရိကကဲ့သို႔ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံ အထိကတင္သြင္းခဲ႔သည္။ စုစုေပါင္းျပည္ပတင္ပို႔မွဳ`၏ ၈၀% သည္ အာဖရိကႏိုင္ငံသို႔ ျဖစ္သည္။

အျခားမွာယူတင္သြင္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ သိရိလကၤာ၊ စင္ကာပူ၊ ေျမာက္ကိုးရီးယား၊ အီဂ်စ္ ႏွင္႔ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စုတို႔ျဖစ္ပါသည္။

ေျမအသံုးခ်မွဳ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက အထိကစပါးတင္ပို႔ေနေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စပါး စိုက္ပ်ိဳးရာလယ္ေနရာမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းနည္းပါးလာသည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ ေငြမ်ားမ်ားရလြယ္ေသာ ဝိုင္ႏွင္႔သဘာဝေလာင္စာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ သီးႏံွမ်ားကို ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးလာသည္။ တိုးပြားလာေသာလူဦးေရႏွင္းအညီ လယ္ကြက္မ်ားသည္ အေဆာက္အအံုသစ္မ်ားျဖင္႔ စည္ပင္တိုးတက္ေနေသာ ျမိဳ`့ျပနယ္ေျမမ်ား ျဖစ္လာသည္။

စပါးဖ်က္ပိုး

တခါတရံတြင္ ေျပာင္းလဲလာေသာရာသီဥတုေၾကာင္႔စပါးဖ်က္ပိုးမ်ားက် ေရာက္ပါက တင္သြင္းမွဳကိုေလ်ာ႔က်သြားေစသည္။

ေဈးးနွဳန္း

ျမန္မာ႔ဆန္ေဈးသည္ အျခားဆန္တင္ပို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားနွင္႔ယွဥ္လ်င္ ေစ်းႏွဳန္းသက္သာသည္။ သို႔ေသာ္အရည္အေသြးကြာသည္။

ယခုအခါအဓိကစပါး တင္သြင္းေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဩစေၾတးလ်၊ ထိုင္း၊ဗီယက္နမ္ ကဲ႔သို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားေၾကာင္႔စပါး တင္ပို႔မွဳေလ်ာ႔က်သြားေသာ အခါျမန္မား ဆန္စပါးကို အစားထိုးလာေသာေၾကာင္႔ ကမာၻ`့ေဈးကြက္သို႔ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသည္။

ျမန္မာ့ဆန္စပါး`၏ အရည္အေသြးကိုယခုထက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက အစားထိုး မွ အဓိကဈးကြက္ ကိုထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါမွသာ အာရွစပါးက်ီ ဟုေသာ ေခါင္းစည္းကို ျပန္လည္ရ ရွိမည္ၿဖစ္သည္။

စပါးစိုက္ပ်ိဳးေသာႏိုင္ ငံမ်ားသည္ မိမိႏိုင္ငံတြင္း တြင္ စားသံုးႏိုင္ရန္ သာၾကိဳးစားစိုက္ပ်ိဳးေနခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္မိမိႏုိင္ငံတြင္းသာမက ျပသည္ပသို႔ ႏွစ္စဥ္စပါး တန္ခ်ိန္ ၉သန္းတင္သြင္းကာ အာရွစပါးက်ီဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ကို ရထားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ`၏ စပါးအလွ်ံပယ္ ရ ျခင္း`၏လ်ိဳ`့ဝွက္ခ်က္ကို ေလ့လာမည္ဆိုလ်င္-

Thai Rice Foundation သည္ ပုဂၢလိက ဆန္လုပ္ငန္းမ်ားကို အခြင္႔အေရးေပးထားသည္။ ဒီကေန႔တည္ရွိေနေသာ ထိုင္းဆန္လုပ္ငန္း အေျခအေနကို ကုန္သည္မ်ား၊ ဆန္စက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္တင္သြင္းသူမ်ားက ဝိုင္းဝန္းတည္ေထာင္ခဲ႔ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ႔သို႔ပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္ ေျမဆီ္ဩဇာေပါမ်ား၍ ေရေပါမ်ားစြာရေသာ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚကဲ႔သို႔ ေသာေနရာေဒသမ်ား ၊ သင့္ေတာ္ေသာ ရာသီဥတုတို႔ ရွိသည္။

ထိုင္းအစိုးရသည္ ေရွးအစဥ္အဆက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ေငြထုတ္ခ်ီးေပးျခင္းျဖင္႔ စပါးမထြက္ေသာ အခါမ်ားတြင္ရွင္သန္ရပ္တည္ေစခဲ႔သည္။ လက္လုပ္လက္စား ဆင္းရဲေသာ လယ္သမားေလးမ်ားကို ေငြထုတ္ခ်ီးရန္ ပုဂၢလိက ဘဏ္ငယ္ေလးမ်ားကို အစိုးရမွေထာက္ပံခဲသည္။

ထိုမွ်သာမက ထုပ္လုပ္မွ်လ်င္ျမန္ေစရင္ စိုက္ပိ်ဳးေရးႏွင္႔ဆိုင္ေသာ နည္းပညာမ်ားကိုအားေပးသည္။ လယ္သမားမ်ားကို သင္တန္းမ်ား၊ ေလ့က်င္႔မွဳမ်ားေပးသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အကိ်ဳးသက္ေရာက္ေသာ လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္မွဳ သည္ၿပည္တြင္းစားသံုးမွဳကို ေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္ခဲ႔ၿပီး ျပည္ပတင္ပို႔မွဳကို ပိုမိုမ်ားျပားေစသည္။

တိုးတက္မ်ားျပားလာေသာလူဦးေရ`၏ ဆန္းစပါးဝယ္လိုအားလိုအပ္ခ်က္ ကိုျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ဆန္စပါးပိုမိုတိုးတက္ထုတ္လုပ္ရန္လိုအပ္သည္။ စပါးေဈးသည္အလြယ္တကူက်မည္မဟုတ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုရရွိထားေသာစပါးေဈးကြက္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရင္း အရည္အေသြး ျမွင္႔တင္ ႏိုင္လ်င္ ႏိုင္ငံ`၏စီးပြားေရးတိုးတက္၍ ရည္မွန္းထားေသာ အာရွစပါးက်ီ ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။

ေမမဒီေဆြးေႏြးတင္ျပပါသည္။

စာညႊန္း၊

http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/1-news/2443-2010-01-19-09-21-56

http://en.wikipedia.org/wiki/Burma

http://www.mizzima.com/news/inside-burma/2910-rice-prices-soar.html

http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=123235

http://beta.irri.org/news/index.php/rice-news/myanmar-rice-prices-soar.html

http://economictimes.indiatimes.com/markets/commodities/Rice-price-unlikely-to-fall-in-global-market/articleshow/5434791.cms

7 comments:

 1. သူငယ္ခ်င္းေရ... font ေတြ အရမ္းႀကီးၿပီး ထပ္ေနတယ္။

  ReplyDelete
 2. i really don't know how to do that's why

  ReplyDelete
 3. ဗဟုသုတ ရစရာပို႕စ္ ေလးတစ္ပုဒ္ပါပဲ ။ ေနာင္လဲ ဒီလို ပို႕စ္ ေတြ မ်ားမ်ားဖတ္ခ်င္ပါတယ္ :D

  ReplyDelete
 4. အိမ္ကစက္မွာေတာ့ ဖတ္လုိ႔ရတယ္ သူငယ္ခ်င္းေရ။

  ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ့ ဆန္စပါးအလွ်ံအပယ္ရျခင္း၏ လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္ကုိ မဒီေရးျပေတာ့ ွေသခ်ာသိသြားတယ္။

  ျမန္မာ့ဆန္စပါးကုိ စနစ္တက်နဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးတင္သြင္းႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ထုိင္းဆီက ေဆာင္ပုဒ္ကုိ လက္လႊဲယူႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ေတာ့ အေတာ္လုိပါေသးတယ္။

  ReplyDelete
 5. Hi looks so impressive and interesting blogs, come and visit us back too:
  http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_mgesc&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog

  ReplyDelete
 6. အားလံုးပဲဆစ္ပိုးအေၾကာင္းသိသမ်ွေလးမ်ွေဝးေပးပါလားကြၽန္ေတာ္အရမိးသိခ်င္လို႔ပါ

  ReplyDelete